Home
>>
leveringsvoorwaarden
<< Terug naar de vorige pagina
   

Voorwaarden:

Betalingsvoorwaarden:

1. Bij direct bestellen is er een keuze voor betaling via Ideal of op factuur. Na ontvangst van de levering kan er een nafacturering/debitering volgen vanwege onder/overlevering van de wettelijk toegestane 10% bij bedrukte artikelen. Nafacturering dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Debitering geschiedt binnen enkele dagen na levering van de goederen.

2. Voor alle overige orders geldt betaling op factuur met eventuele vooruitbetaling. Voor factuurbetaling geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Vooruitbetaling dient per omgaande te worden voldaan.

* Voor orders tot en met 1000 euro geldt betaling op factuur.

* Voor orders boven 1000 euro geldt: 50% vooruitbetaling, 50% na ontvangst goederen.

* Voor orders boven 3000 euro geldt: 70% vooruitbetaling, 30% na ontvangst goederen.

* Voor orders boven 5000 euro geldt: 90% vooruitbetaling, 10% na ontvangst goederen.

IN OVERLEG KAN VAN DEZE BETALINGSVOORWAARDEN WORDEN AFGEWEKEN.

In verband met over/onderlevering kan een nafacturering/debitering volgen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Leveringsvoorwaarden:

1. Levering geschiedt vanaf fabriek. De goederen kunnen niet afgeleverd worden op beursstands en particuliere adressen. De order wordt afgeleverd op het in de orderbevestiging vermelde afleveradres.

2. Levering geschiedt franco vanaf ordergrootte van 200 euro exclusief BTW. Voor de waddeneilanden geldt een toeslag.

3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze bij hem worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Koper dient voor ontvangst aanwezig te zijn en te tekenen. Wanneer koper niet aanwezig is zal doorgaans een 2e aanbieding plaatsvinden. Eventuele extra kosten na een 2e aanbieding worden koper in rekening gebracht.

4. Een eventuele termijn voor levering is indicatief. Een opgegeven levertijd is nimmer een fatale termijn. DePennenwinkel of de fabriek kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor zaken die buiten onze invloedssferen vallen (Stakingen, calamiteiten, ongevallen etc). Een indicatieve levertermijn gaat in, en wordt geteld in werkdagen, nadat er een akkoord op de digitale drukproef is gegeven. Bij spoedleveringen zullen de afgesproken dagen door de fabriek in acht worden genomen. Ook dan kunnen wij nimmer en op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor zaken die buiten onze invloedssferen vallen (koeriersstaking o.i.d.). Koper behoudt de plicht de artikelen af te nemen. Tenzij de levertijd onbillijk is heeft koper nimmer het recht de order te annuleren. De levertijd zal naar alle redelijkheid worden opgeschort.

5. DePennenwinkel is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken. Extra kosten voor deelleveringen zullen nimmer ten laste komen van de koper. Wanneer nodig geacht kunnen deellevering afzonderlijk van elkaar worden gefactureerd.

6. Wettelijk is vastgesteld dat het geleverde aantal om druktechnische redenen maximaal 10% mag afwijken van het door koper bestelde aantal. Er kan derhalve sprake zijn van een onder- dan wel overlevering van 10%. Het daadwerkelijk geleverde aantal wordt gefactureerd. Bij de optie direct bestellen kan er derhalve sprake zijn van na –facturering/debitering. Koper heeft de plicht de geleverde aantallen binnen deze marges af te nemen.

7. Bij verlies van de goederen door overmacht wordt DePennenwinkel geacht de schade voor koper zo veel mogelijk te beperken. Met koper kan overeengekomen worden de goederen opnieuw te leveren tegen de daarvoor geldende nieuwe levertijden. DePennenwinkel wordt geacht een dergelijke levering met spoed aan te vragen. DePennenwinkel kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verlies, op welke wijze dan ook, van de goederen.

8. Na aflevering gaat het risico van beschadiging van de artikelen over op de klant.

9. Na akkoord op de drukproef is depennenwinkel niet aansprakelijk voor afwijkingen in de drukkleuren. Drukkleuren die niet zijn opgegeven met pms-kleuren zijn indicatief, omdat beeldscherminstellingen voor afwijkingen kunnen zorgen.

Annulerings/wijzigingsvoorwaarden:

1. Koper heeft het recht een bepaalde order te annuleren binnen 24 uur na door ons ontvangen artwork uwerzijds. Door ons reeds gemaakte kosten m.b.t. het artwork zullen aan u in rekening worden gebracht (bv. Filmkosten, zetteksten, filmproeven etc).

2. Spoedorders en speciaal op aanvraag gemaakte goederen (zg. custommade) kunnen nimmer worden geannuleerd.

3. Door ons gemaakte werkuren zullen niet aan koper gefactureerd worden.

4. Tussentijdse wijzigingen m.b.t. opdruk/artikel/aantal is alleen in overleg mogelijk. DePennenwinkel kan nimmer aansprakelijk worden gesteld wanneer door koper gewenste tussentijdse wijziging niet mogelijk is. De order zal volgens de oorspronkelijke aanvraag geleverd worden. Een afgekeurde wijziging is nimmer een reden de order te annuleren. De pennenwinkel zal alles in het werk stellen aan wens van koper tegemoet te komen.

5. DePennenwinkel is immer gerechtigd een order niet in behandeling te nemen (bv wanneer koper niet het juiste artwork aan kan leveren).

Productvoorwaarden:

1. Afbeeldingen, catalogi, kleuren en overige verstrekte gegevens op onze site zijn aan verandering onderhevig. Het doel is om de site zo up to date mogelijk te houden. DePennenwinkel kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor minieme veranderingen in door koper ontvangen producten (bv lichte kleurafwijkingen).

2. Wanneer na bestelling van koper een product niet binnen 14 dagen voorradig is heeft koper het recht de order te annuleren. Koper heeft dit recht niet indien DePennenwinkel de mogelijkheid biedt hetzelfde product van een andere fabriek aan te bieden.

3. Koper heeft het recht de order te annuleren bij tussentijdse prijsverhogingen. DePennenwinkel heeft het recht de order te annuleren wanneer blijkt dat de prijs op de website in ernstige mate afwijkt van de daadwerkelijke kostprijs. Kostprijs mag nimmer hoger zijn dan verkoop- of aanbiedingsprijs.

4. DePennenwinkel controleert dagelijks de artikelen en de prijzen. Voor alle artikelen geldt dat prijzen zijn onder voorbehoud van type-fouten.

5. Aanbiedingsprijzen op de home-site van DePennenwinkel gelden zolang de aanbieding actief is. DePennenwinkel heeft het recht, doch alleen wanneer noodzakelijk, een order betreffende een aanbiedingsartikel niet in behandeling te nemen wanneer de aanbieding niet meer geldt.

6. Voor de meeste artikelen geldt een minimum-afname. DePennenwinkel is gerechtigd zich aan de minimumafname te houden. Sommige artikelen kunnen tegen zg. kleine-ordertoeslag toch in lagere hoeveelheden worden geleverd. DePennenwinkel heeft het recht voor alle artikelen maximale afnames aan te houden wanneer hier aanleiding toegeeft.

7. DePennenwinkel kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor minieme verschillen in een toegestuurde monster en de afgeleverde goederen.

Voorwaarden m.b.t. samples aanvragen:

1. Het aanvragen en toesturen van samples met een waarde tot plm. 2 euro per pen is gratis, mits brievenbuszending van toepassing is. Het opvragen van samples is in de regel onbeperkt. Pennen beneden een waarde van € 2,00 per pen hoeven niet geretourneerd te worden.

Pennen boven een stuksprijs van € 2,00 kunnen door dePennenwinkel, in overleg, worden gefactureerd. In overleg kunnen  deze samples ook op zicht worden verzonden. Aanvrager is gerechtigd na bezichtiging de samples binnen 10 dagen terug te sturen waarna eventuele kosten zullen worden gedebiteerd of niet in rekening worden gebracht.

2. Meerdere Samples aanvragen is mogelijk. DePennenwinkel is gerechtigd pennen met een waarde boven € 2,00 per pen in rekening te brengen. Dit gebeurd immer in overleg met aanvrager. Aanvrager is gerechtigd de pennen tegen kostprijs te houden.

3. DePennenwinkel heeft niet alle samples op voorraad. Voorraadartikelen worden nog dezelfde dag verstuurd. Wanneer een sample bij de fabriek moet worden aangevraagd is het mogelijk dat verzending na enkele werkdagen geschiedt.

4. DePennenwinkel stuurt bij voorkeur de door aanvrager gevraagde kleur van het artikel. In overleg kan het artikel in een andere kleurstelling worden toegestuurd.

5. DePennenwinkel kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor lichte afwijkingen tussen sample en de geleverde artikelen.

Aanlevering voor bedrukte artikelen:

1. Koper heeft de plicht DePennenwinkel te voorzien van het juiste artwork. Artwork dient aangeleverd te worden in een EPS-gevectoriseerd bestand. Wanneer koper in gebreke blijft het juiste artwork aan te leveren kan DePennenwinkel nimmer aansprakelijk worden gesteld voor kosten voortvloeiend uit het niet kunnen leveren van de artikelen.

2. DePennenwinkel biedt koper de mogelijkheid aangeleverde artwork om te zetten in een EPS gevectoriseerd bestand. DePennenwinkel zal koper vooraf op de hoogte stellen van de kosten, waarna koper gerechtigd is van het omzetten en order af te zien.

3. Wanneer koper niet in staat is het juiste artwork te leveren is DePennenwinkel gerechtigd de order niet in behandeling te nemen.

Voorwaarden m.b.t. digitale drukproef/drukproef per mail en orderbevestiging:

1. Voordat bedrukt of bewerkt wordt, wordt er een digitale (voorbeeld)proef gemaakt. De eerste digitale drukproef is bij de prijs inbegrepen. Elke wijziging in de drukproef wordt aan koper, in overleg, doorberekend.

2. Een akkoord op de digitale drukproef is voor koper bindend en verplicht koper tot afname van de bestelde artikelen.

3. Koper dient een digitale drukproef op fouten in artikel, (aantal)drukposities, tekstfouten, pms-kleuren en opdruk te controleren. DePennenwinkel kan achteraf niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in artikel, (aantal) drukposities, tekst of pms-kleuren of opdruk.

4. Bij spoedorders wordt in de regel geen drukproef gemaakt.

5. Een orderbevestiging is informatief. Koper kan geen aanspraak maken op fouten in de orderbevestiging gemaakt door DePennenwinkel.

Voorwaarden m.b.t. te late betaling:

1. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichtingen is de koper van rechtswege in verzuim. Indien betaling ook na een aanmaning uitblijft is DePennenwinkel gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle met de incassering verband houdende kosten, zoals bv. gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en wettelijke handelsrente vanaf vervaldatum factuur worden aan koper berekend.

2. Door koper gedane betalingen worden op de verschuldigde kosten (kosten,rente en daarna vordering) i n mindering gebracht.

3. Wanneer koper een deel van de factuur betwist, dient overige deel volgens de voorwaarden onder betalingsvoorwaarden van DePennenwinkel te worden voldaan.

Voorwaarden m.b.t. fouten in de levering:

1. Bij fouten in de levering, oa. door verkeerde druk of een ander menselijke fout, heeft Depennenwinkel het recht de klacht zo spoedig mogelijk te herstellen. De order kan door de klant niet worden geannulleerd. Depennenwinkel moet immer de mogelijkheid krijgen klachten en fouten te herstellen.

2. Wij willen onze producten graag zo scherp mogelijk aanbieden, derhalve geeft Depennenwinkel geen kortingen wanneer een fout of klacht binnen een redelijk termijn wordt hersteld.

3. Fouten in de levering dient door de opdrachtgever binnen een week na ontvangst te worden aangegeven. Opdrachtgever dient het product na levering te controleren op bedrukking en materiaal. Vroegtijdige slijtage van de opdruk of materiaalschade kan, in uitzonderlijke gevallen, in de loop van de garantieperiode worden doorgegeven. Fouten in de opdruk, onjuiste drukkleur of foutief product dient door opdrachtgever binnen de reeds eerder aangegeven termijn van 7 dagen te worden doorgegeven. Klachten na deze termijn zullen doorgaans niet in behandeling worden genomen, in overleg zullen wij de klacht grondig in behandeling nemen, wanneer dat binnen ons gezichtsveld mogelijk is.

 

--------------------------------------------------------

De Pennenwinkel levert bedrukte pennen in Nederland, België en Duitsland.